نکات برجسته

فرزند دوم در خانواده - موافقان و مخالفان را وزن می کند

فرزند دوم در خانواده - موافقان و مخالفان را وزن می کند

دیر یا زود ، هر خانواده ای تمام عیار به فکر گرفتن حامل دیگری از نام خانوادگی می افتد. در جامعه ما این عقیده ریشه دوانده است که باید دو فرزند وجود داشته باشد ، اما در واقعیت نه تنها از نظر مادی ، بلکه از نظر روانشناختی نیز حمایت از چند فرزند دشوار است. در حقیقت ، این وضعیت جنبه های مثبت و من...